IMMOLEG Orteza na goleń i udo – otwarta – 0st. tzw. Łuska Adama XL

IMMOLEG Orteza na goleń i udo otwarta - 3

 

    Refundacja: